วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1. ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียน จัดทำแผนการสอน
2. ศึกษาข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ผลปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-
การปฎิบัติงาน
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1. รายงานตัว
2. แนะนำตัวหน้าเสาธง
ผลปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-